12 đề ôn tập dao động cơ có bảng đáp án

  12 đề ôn tập dao động cơ có bảng đáp án 12 đề ôn tập dao động cơ có bảng đáp án
  9 / 10 99 bình chọn

  Tài liệu này bao gồm 12 đề để các bạn ôn tập làm phần dao động điều hòa trong chương trình Vật lý 12 cũng như chuẩn bị thi Đại Học. Đây là một số câu, có đáp án ẩn phía dưới, làm xong bấm like hoặc G+ để xem nha mấy bạn :D  Câu 1: Một chất điểm thực hiện dao động điều hòa với chu kì T = 3,14s và biên độ A = 1m. Tại thời điểm chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của nó có độ lớn bằng
  A. 0,5m/s. B. 1m/s. C. 2m/s. D. 3m/s.

  Câu 2: Một vật dao động điều hoà khi vật có li độ x1 = 3cm thì vận tốc của nó là v1 = 40cm/s, khi vật qua vị trí cân bằng vật có vận tốc v2 = 50cm. Li độ của vật khi có vận tốc v3 = 30cm/s là
  A. 4cm. B. +-4cm. C. 16cm. D. 2cm.

  Câu 3: Phương trình dao động của một vật dao động điều hoà có dạng x = 6cos(10 pi t + pi )(cm). Li độ của vật khi pha dao động bằng(-60 0 ) là
  A. -3cm. B. 3cm. C. 4,24cm. D. - 4,24cm.

  Câu 4: Một vật dao động điều hoà, trong thời gian 1 phút vật thực hiện được 30 dao động. Chu kì dao động của vật là
  A. 2s. B. 30s. C. 0,5s. D. 1s.

  Câu 5: Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động là x = 5cos(2 pi t + pi /3)(cm). Vận tốc của vật khi có li độ x = 3cm là
  A. 25,12cm/s. B. +- 25,12cm/s. C. +- 12,56cm/s. D. 12,56cm/s.

  Câu 6: Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động là x = 5cos(2 pi t + pi /3)(cm). Lấy pi^2 = 10. Gia tốc của vật khi có li độ x = 3cm là
  A. -12cm/s^2 . B. -120cm/s^2 . C. 1,20m/s^2 . D. - 60cm/s^2

  Câu 7: Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 10cm và thực hiện được 50 dao động trong thời gian 78,5 giây. Tìm vận tốc và gia tốc của vật khi đi qua vị trí có li độ x = -3cm theo chiều hướng về vị trí cân bằng.
  A. v = 0,16m/s; a = 48cm/s^2 . B. v = 0,16m/s; a = 0,48cm/s^2
  C. v = 16m/s; a = 48cm/s^2 . D. v = 0,16cm/s; a = 48cm/s^2
  Comment

  Like me!

  News

  Contact mail: tuituhoc@gmail.com