Bài tập dạng hộp đen

  Bài tập dạng hộp đen Bài tập dạng hộp đen
  9 / 10 99 bình chọn

  Bai toan hop den
   Để giải một bài toán về hộp kín ta thường sử dụng hai phương pháp sau:
  1. Phương pháp đại số
  B1: Căn cứ “đầu vào” của bai toán để đặt ra các giả thiết có thể xảy ra.
  B2: Căn cứ “đầu ra” của bài toán để loại bỏ các giả thiết không phù hợp.
  B3: Giả thiết được chọn là giả thiết phù hợp với tất cả các dữ kiện đầu vào và đầu ra của bài toán.
  2. Phương pháp sử dụng giản đồ véc tơ trượt.
  B1: Vẽ giản đồ véc tơ (trượt) cho phần đã biết của đoạn mạch.
  B2: Căn cứ vào dữ kiện bài toán để vẽ phần còn lại của giản đồ.
  B3: Dựa vào giản đồ véc tơ để tính các đại lượng chưa biết, từ đó làm sáng toả hộp kín.


  Comment

  1. như cục =.=,lấy từ web khác

  Like me!

  News

  Contact mail: tuituhoc@gmail.com