Bài tập về mạch LC có đáp án chi tiết

  Bài tập về mạch LC có đáp án chi tiết Bài tập về mạch LC có đáp án chi tiết
  9 / 10 99 bình chọn

  4.1. Chọn phương án Đúng. Dao động điện từ trong mạch LC là quá trình:
  A. biến đổi không tuần hoàn của điện tích trên tụ điện.
  B. biến đổi theo hàm số mũ của chuyển động.
  C. chuyển hoá tuần hoàn giữa năng lượng từ trường và năng lượng điện trường.
  D. bảo toàn hiệu điện thế giữa hai bản cực tụ điện.

  4.2. Trong một mạch dao động LC có tụ điện là $\large 5\mu F$, cường độ tức thời của dòng điện là
  i = 0,05sin2000t(A). Độ tự cảm của tụ cuộn cảm là:
  A. 0,1H.   B. 0,2H.     C. 0,25H.     D. 0,15H.

  4.3. Trong một mạch dao động LC có tụ điện là $\large 5\mu F$, cường độ tức thời của dòng điện là
  i = 0,05sin2000t(A). Biểu thức điện tích trên tụ là:
  $\large A.  q=2.10^-5\sin(2000t-\frac{\pi}{2}) (A)       B.  q=2,5.10^-5\sin(2000t-\frac{\pi}{2}) (A)$
  $\large C.  q=2.10^-5\sin(2000t-\frac{\pi}{4}) (A)       D.  q=2,5.10^-5\sin(2000t-\frac{\pi}{4}) (A)$

  4.4. Một mạch dao động LC có năng lượng $\large 36.10^-6 J$ và điện dung của tụ điện C là $\large 25\mu F$. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 3V thì năng lượng tập trung ở cuộn cảm là:
  $\large A.  W_{L}=24,75.10^-6 J                             B. W_{L}=12,75.10^-6 J$
  $\large C.  W_{L}=24,75.10^-5 J                             D. W_{L}=12,75.10^-5 J$

  4.5. Dao động điện từ tự do trong mạch dao động là một dòng điện xoay chiều có:
  A. Tần số rất lớn.           B. Chu kỳ rất lớn.
  C. Cường độ rất lớn.      D. Hiệu điện thế rất lớn.

  4.6. Chu kỳ dao động điện từ tự do trong mạch dao động L, C được xác định bởi hệ thức nào dưới đây:
  $\large A.  T=2\pi\sqrt{\frac{L}{C}}                               B.  T=2\pi\sqrt{\frac{C}{L}}$
  $\large C.  T=\frac{2\pi}{\sqrt{\frac{L}{C}}}                               B.  T=2\pi\sqrt{LC}$

  4.7. Tìm phát biểu sai về năng lượng trong mạch dao động LC:
  A. Năng lượng của  mạch dao động gồm có năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ
  trường tập trung ở cuộn cảm.
  B. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên điều hoà với tần số của dòng điện xoay
  chiều trong mạch.
  C. Khi năng lượng điện trường trong tụ giảm thì năng lượng từ trường trong cuộn cảm tăng lên và ngược lại.
  D. Tại mọi thời điểm, tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường là không đổi, nói cách khác,
  năng lượng của mạch dao động được bảo toàn.

  4.8. Nếu điện tích trên tụ của mạch LC biến thiên theo công thức $\large q=q_{o}\sin\omega t$. Tìm biểu thức sai trong các biểu thức năng lượng của mạch LC sau đây:
  A. Năng lượng điện:  $\large W_{đ}=\frac{Cu^2}{2}=\frac{qu}{2}=\frac{q^2}{2C}=\frac{Q_{o}^2}{2C}\sin^2 \omega t=\frac{Q_{o}^2}{4C}(1-\cos 2\omega t)$
  B. Năng lượng từ: $\large W_{t}=\frac{Li^2}{2}=\frac{Q_{o}^2}{C}\cos^2 \omega t=\frac{Q_{o}^2}{2C}(1+\cos 2\omega t)$
  C. Năng lượng dao động:  $\large W=W_{đ}+W_{t}=\frac{Q_{o}^2}{2C}=const$
  D. Năng lượng dao động: $\large W=W_{đ}+W_{t}=\frac{LI_{o}^2}{2}=\frac{L\omega^2 Q_{o}^2}{2}=\frac{Q_{o}^2}{2C}$

  4.9. Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung $\large 0,1\mu F$ và một cuộn cảm có hệ số tự cảm 1mH. Tần số của dao động điện từ riêng trong mạch sẽ là:
  $\large A.  1,6.10^4 Hz                             B.   3,2.10^4 Hz$
  $\large C.  1,6.10^3 Hz                             D.   3,2.10^3 Hz$

  4.10.  Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có L và một tụ điện có điện dung C thực hiện dao động điện từ không tắt. Giá trị cực đại của hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện bằng Umax. Giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch là:
  $\large A.  I_{max}=U_{max}\sqrt{LC}                     B.  I_{max}=U_{max}\sqrt{\frac{L}{C}}$
  $\large C.  I_{max}=U_{max}\sqrt{\frac{C}{L}}                     D.  I_{max}=\frac{U_{max}}{\sqrt{LC}}$
  Like me!

  News

  Contact mail: tuituhoc@gmail.com