Phân loại các phương pháp giải bài tập dao động cơ

  Phân loại các phương pháp giải bài tập dao động cơ Phân loại các phương pháp giải bài tập dao động cơ
  9 / 10 99 bình chọn

  Dạng 1: Dựa vào phương trình chuyển động tìm các đại lượng đặc trưng của dao động điều hòa.

  + Phương trình dao động: $x=Acos(\omega t+\phi)$; trong đó A, $\omega$ và $\phi$ là những hằng số.
  * Các đại lượng đặc trưng của dao động điều hoà

  + Li độ dao động x là tọa độ của vật tính từ vị trí cân bằng.
  + Biên độ A là giá trị cực đại của li độ x.
  + Pha của dao động là : $\omega$t + $\phi$, cho phép ta xác định li độ x tại thời điểm t bất kì.
  + Pha ban đầu $\phi$ là pha của dao động tại thời điểm ban đầu (t = 0); đơn vị (rad).
  + Tần số góc $\omega$ là tốc độ biến đổi góc pha; đơn vị rad/s.
  + Chu kì T của dao động điều hòa là khoảng thời gian để thực hiện một dao động toàn phần; đơn 
  vị giây (s).
  $T=\frac{2\pi}{\omega}=\frac{t}{N}$
  t: thời gian vật dao động (s) ; T: chu kì (s) ; N: số dao động toàn phần mà vật 
  thực hiện được trong thời gian t. 
  + Tần số f của dao động điều hòa là số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây; đơn 
  vị héc (Hz).
  + Liên hệ giữa $\omega$, T và f:  $\omega=\frac{2\pi}{T}=2\pi f$
  Các đại lượng biên độ A và pha ban đầu $\phi$  phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu làm cho hệ 
  dao động, còn tần số góc $\omega$ (chu kì T, tần số f) chỉ phụ thuộc vào cấu tạo của hệ dao động.
  Like me!

  News

  Contact mail: tuituhoc@gmail.com