Phương pháp giải bài tập con lắc lò xo

  Phương pháp giải bài tập con lắc lò xo Phương pháp giải bài tập con lắc lò xo
  9 / 10 99 bình chọn

  BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHU KỲ CỦA CON LẮC LÒ XO
  1. Đối với một vật (một chất điểm) dao động điều hòa

  _ Tần số góc $\omega \left ( \frac{rad}{s} \right )$
  _ Chu kì $T=\frac{2\pi}{\omega}=\frac{\Delta t}{N} (s)$
  _ Tần số $f=\frac{1}{T}={\omega}{2\pi}=\frac{N}{\Delta t} (Hz)$

  2. Đối với một hệ vật dao động điều hòa

  a. Con lắc lò xo nằm ngang
  _ Tần số góc $\omega=\frac{k}{m}$ với k là độ cứng của lò xo (N/m), m là khối lượng của vật (kg)
  _ Chu kỳ $T=\frac{2\pi}{\omega}=2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}=\frac{\Delta t}{N}$
  b. Đối với con lắc lò xo treo thẳng đứng thì tần số góc $\omega$, chu kỳ T, tần số vẫn tính như trên với
  $\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}=\sqrt{\frac{g}{\Delta l}} <=> T=2\pi\sqrt{{\Delta l}{g}}$
  c. Con lắc lò xo đặt nghiêng một góc $\alpha$ so với mặt phẳng nằm ngang thì tần số góc $\omega$, chu kỳ T, tần số vẫn tính như trên với
  $\omega=\sqrt{\frac{gsina}{\Delta l}} <=> T=2\pi\sqrt{\frac{\Delta l}{g.sina}}$

  3. Ghép lò xo:

  Có n lò xo có độ cứng khác nhau $k_{1},k_{2},...,k_{n}$ ghép với nhau thành một hệ lò xo có độ cứng k thì:
  _ Nếu hệ lò xo ghép song song thì $k=k_{1}+k_{2}+...+k_{n}
  _ Nếu hệ lò xo ghép nối tiếp thì $\frac{1}{k}=\frac{1}{k_{1}}+\frac{1}{k_{2}}+....+\frac{1}{k_{n}}$
  Trường hợp đặc biệt
  + Có hai lò xo ghép song song thì $k=k_{1}+k_{2}$
  + Có hai lò xo ghép nối tiếp thì $\frac{1}{k}=\frac{1}{k_{1}}+\frac{1}{k_{2}} hay k=\frac{k_{1}k_{2}}{k_{1}+k_{2}}$

  4. Cắt lò xo

  Một lò xo có chiều dài $l_{o}$, độ cứng $k_{o}$ được cắt thành n lò xo có chiều dài $l_{1},l_{2},...,l_{n}$, độ cứng $k_{1},k_{2},...,k_{n}$ khác nhau thì $k_{o}l_{o}=k_{1}l_{1}=k_{2}l_{2}=...=k_{n}l_{n} => k_{1}=\frac{l_{o}}{l_{1}}k_{o}; k_{2}=\frac{l_{o}}{l_{2}}k_{o};...; k_{n}=\frac{l_{o}}{l_{n}}k_{o}$
  Hệ quả: Nếu cắt n đoạn bằng nhau (cùng độ cứng k)
  $k'=nk_{o}=>\left\{\begin{matrix} T'=\frac{T_{o}}{\sqrt{n}}\\f'=f_{o}\sqrt{n} \end{matrix}\right.$ 

  Comment

  Like me!

  News

  Contact mail: tuituhoc@gmail.com