Tổng hợp gần 700 câu trắc nghiệm Vật Lý 12

  Tổng hợp gần 700 câu trắc nghiệm Vật Lý 12 Tổng hợp gần 700 câu trắc nghiệm Vật Lý 12
  9 / 10 99 bình chọn

  Câu 1:  Một vật dao động điều hoà, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng l à 0,5s; quãng đường vật đi đ ược trong 2s là 32cm. Tại thời điểm t=1,5s vật qua li độ  $\large x=2\sqrt{3}$cm theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:
  $\large A. x=8\cos(\pi t-\frac{\pi}{3})cm     B.  x=4\cos(2\pi t+\frac{5\pi}{6})cm     C.  x=8\cos(\pi t+\frac{\pi}{6})cm     D.  x=4\cos(2\pi t-\frac{\pi}{6})cm$

  Câu 2:  Một con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ treo ở đầu một sợi dây mảnh không co dãn, khối lượng dây không đáng kể. Quả cầu của con lắc được tích một lượng điện tích q, treo con lắc vào trong một điện trường biến thiên điều hòa theo phương ngang. Biên độ dao động của con lắc càng lớn nếu
  A: Chiều dài của dây treo càng nhỏ    B: khối l ượng của quả cầu càng lớn
  C: Chiều dài của dây treo càng lớn     D: khối lượng của quả cầu càng nhỏ

  Câu 3:  Vật dao động điều h òa, biết thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng là 0,1s. Tốc độ trung bình của vật trong nửa chu kì là:
  $\large A. \frac{2,5}{3}A     B.  \frac{5}{3}A     C.  \frac{10}{3}A     D.  \frac{20}{3}$

  Câu 4:  Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ trên mặt đất ở nhiệt độ $\large 17^o C$ . Đưa đồng hồ lên đỉnh núi cao h = 640m thì đồng hồ vẫn chỉ đúng giờ. Biết hệ số nở dài của dây treo con lắc là $\large \alpha=4.10^-5 K^-1$. Lấy bán kính trái đất l à 6400 km. Nhiệt độ trên đỉnh núi là:
  $\large A.  7^o C     B.12^o C     C.  14,5^o C     D. 1,45^o C$

  Câu 5:  Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với lực đàn hồi lớn nhất của lò xo là 2N và năng lượng dao động là 0,1J. Thời gian trong 1 chu kì lực đàn hồi là lực kéo không nhỏ h ơn 1N là 0,1s. Tính tốc độ lớn nhất của vật.
  A. 209,44cm/s       B. 31,4cm/s     C. 402,5cm/s.     D. 314,1cm/s

  Câu 6:  Khi nói về dao động tắt dần, phát biểu nào sau đây là sai ?
  A: Mọi hệ dao động tự do thực đều là dao động tắt dần.
  B: Dao động tắt dần có thể coi là dao động tự do.
  C: Dao động tắt dần chậm có thể coi là dao động hình sin có biên  độ giảm dần đến bằng không.
  D: Dao động tắt dần trong thực tế luôn có hại và cần duy trì các dao  động đó .

  Câu 7:  Con lắc lò xo nằm ngang có khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Tác dụng v ào m lực F có phương dọc theo trục lò $\large x_{o} F=F_{o}\sin\omega t$.  Vậy khi ổn định m dao động theo tần số
  $\large A.  f=\frac{\omega}{2\pi}      B.  f=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$
  $\large C.  f=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}+\frac{\omega}{2\pi}      D.  f=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{m}{k}}$

  Câu 8:  Một vật dao động điều hoà có vận tốc thay đổi theo qui luật:  $\large v=10\pi\cos(2\pi t+\frac{\pi}{6})$ cm/s. Th ời điểm vật đi qua v ị trí x =  - 5cm là :
  $\large A.  \frac{3}{4}s      B.  \frac{2}{3}s      C.  \frac{1}{3}s      D.  \frac{1}{6}s$

  Câu 9:  Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về dao động điều hoà của vật ?
  A: Thế năng của vật biến thiên với tần số bằng hai lần tần số của vật dao động điều hoà
  B: Vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng chiều nhau.
  C: Khi tới vị trí cân bằng th ì tốc độ của vật cực đại còn gia tốc của vật bằng không
  D: Thời gian để vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng là một phần tư chu kì


  Like me!

  News

  Contact mail: tuituhoc@gmail.com