Phương trình - bất phương trình và hệ phương trình

  Thể loại: ,
  Phương trình - bất phương trình và hệ phương trình Phương trình - bất phương trình và hệ phương trình
  9 / 10 99 bình chọn

  PHẦN 1 – PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH 
          A – Phương trình & Bất phương trình cơ bản
    I – Kiến thức cơ bản
    II –Các thí dụ
  Bài tập tương tự
          B – Đưa về tích số (biến đổi đẳng thức, liên hợp)
    I – Kiến thức cơ bản
    II –Các thí dụ
     Sử biến đổi đẳng thức
  Bài tập tương tự
     Tổng hai số không âm
  Bài tập tương tự
     Nhân liên hợp
  Bài tập tương tự
  Đặt ẩn số phụ không hoàn toàn
  Bài tập tương tự
          C –Đặt ẩn số phụ
    I – Kiến thức cơ bản
    II –Các thí dụ
  Đặt một ẩn phụ
  Đặt hai ẩn phụ
  Bài tập tương tự
         D – Sử dụng bất đẳng thức và hình học
    I – Kiến thức cơ bản
    II –Các thí dụ
  Bài tập tương tự
         E – Lượng giác hóa
    I – Kiến thức cơ bản
    II –Các thí dụ
  Bài tập tương tự
          F – Sử dụng tính đơn điệu của hàm số
    I – Kiến thức cơ bản
    II –Các thí dụ
  Bài tập tương tự
          G –Bài toán chứa tham số
    I – Kiến thức cơ bản
    II –Các thí dụ
  Bài tập tương tự
  PHẦN 2 – HỆ PHƯƠNG TRÌNH
          A – Hệ phương trình cơ bản
    I – Kiến thức cơ bản
    II –Các thí dụ
  Bài tập tương tự
          B – Biến đổi 1 phương trình thành tích số và kết hợp phương trình còn lại
    I – Kiến thức cơ bản
    II –Các thí dụ
  Bài tập tương tự
          C –Đặt ẩn phụ đưa về hệ cơ bản
  Các thí dụ
  Bài tập tương tự
         D –Dùng bất đẳng thức
  Các thí dụ
  Bài tập tương tự
          E – Lượng giác hóa và Số phức hóa
  Các thí dụ
  Bài tập tương tự
          F – Sử dụng tính đơn điệu của hàm số
  Các thí dụ
  Bài tập tương tự
         G –Bài toán chứa tham số trong hệ phương trình
  Các thí dụ
  Bài tập tương tự  phuong trinh

  Comment

  1. bấm + rồi mà cũng ko thể tải về.

  Like me!

  News

  Contact mail: tuituhoc@gmail.com